Gio, Kofi, Ryo present their work at ASHG!

Gio, Kofi, and Ryo present their work at ASHG!